Reglement Bridgecommissie

Context

Door verschillende bridgegroepen worden op de Sallandsche Golfclub “de Hoek” (SGC) in de wintermaanden bridgedrives georganiseerd. Daarbij wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van spelmaterialen (speelkaarten, biedboxen, etc.) en van een computersysteem met bijbehorende apparatuur (bridge-apparatuur). De bridge-apparatuur is eigendom van de SGC die tevens de licentienemer van het computersysteem is en de kosten van het jaarlijkse servicecontract betaalt.
Ten behoeve van een goed beheer van de bridge-apparatuur alsmede de coördinatie van de bridge-activiteiten binnen de SGC is door het bestuur van de SGC besloten een Bridgecommissie op te richten waarin alle relevante groepen die op bridgegebied actief zijn worden vertegenwoordigd.

Doel

Coördineren en faciliteren van bridgeactiviteiten binnen de SGC ter stimulering van het verenigingsleven.

Taken

 • Beheer van de bridge-apparatuur waaronder toezicht op de hardware, contacten met de leverancier m.b.t. updates, oplossen van problemen bij het gebruik, etc. De Bridgecommissie zal hiertoe een beheerder benoemen.
  De beheerder overlegt met het bestuur over de hoogte van de eigen bijdrage (op dit moment € 0,50 per persoon per bridgedrive) die deelnemers aan de bridgedrives zullen betalen voor het gebruik van de bridge-apparatuur. Uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte zal zijn dat de aanschaf van de apparatuur en de jaarlijkse kosten kostenneutraal voor de SGC zullen zijn.
  De beheerder regelt de afspraken met de bridgegroepen over de afdracht van de eigen bijdragen aan de SGC en ziet toe op een goed verloop.
  De beheerder ontwikkelt en onderhoudt bedieningsprotocollen voor het gebruik van de bridge-apparatuur en zorgt voor communicatie met de bedieners van de apparatuur over deze protocollen. Tevens regelt hij/zij de opleiding van nieuwe bedieners van deze apparatuur.
 • Coördinatie van de bridgeactiviteiten ten aanzien van de planning. In nauw overleg met alle betrokkenen (bridgegroepen, horeca, secretariaat) zal een jaarplanning worden opgesteld waarin data en tijden van de verschillende bridgeactiviteiten worden vastgelegd. Deze planning zal tijdig voor het begin van het bridgeseizoen binnen de SGC worden gecommuniceerd (website, clubblad)
 • Coördinatie van het beheer van het spelmateriaal. Het spelmateriaal is gezamenlijk eigendom van de verschillende bridgegroepen die in nauw onderling overleg het beheer zullen voeren zoals onderhoud, aanvulling resp. vervanging van materialen etc.
 • Platform voor overleg ten aanzien van alle bridge-gerelateerde onderwerpen die binnen de SGC aan de orde zijn of komen. Hiertoe worden ook mogelijke nieuwe activiteiten gerekend die binnen de doelstelling van de Bridgecommissie vallen.

Bevoegdheden

 • Het doen van voorstellen aan het bestuur ten aanzien van vernieuwing en/of uitbreiding van de bridgeapparatuur
 • Het doen van een voordracht aan het bestuur van de samenstelling van de Bridgecommissie (aantal leden, te benoemen personen) en bij wijzigingen in de samenstelling
 • Kiezen van een van de leden als voorzitter van de Bridgecommissie
 • Kiezen van een van de leden als beheerder
 • Contacten met de leverancier van de bridge-apparatuur

Verantwoordelijkheden

 • Kwaliteit van het beheer van de bridge-apparatuur
 • Kwaliteit van het overleg tussen alle direct betrokkenen bij de bridge-activiteiten binnen SGC
 • Kwaliteit van de rapportage aan het Bestuur SGC m.b.t. alle relevante taken en activiteiten