Privacyverklaring, Cookieverklaring en Protocol cameratoezicht Sallandsche Golfclub ‘De Hoek’

Sallandsche Golfclub ‘De Hoek’,  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Sallandsche houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming.  In deze verklaring zetten wij voor u uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Secretaris@sallandsche.nl

Hier kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 Zonder uw toestemming verstrekt de Sallandsche uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Sallandsche met u heeft, tenzij de Sallandsche wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Met deze derden heeft de Sallandsche een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij hebben hierin de de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Alleen met de NGF is geen verwerkersovereenkomst gesloten. Dit is ook niet nodig aangezien leden bij het aangaan van het lidmaatschap van de Sallandsche tevens hun gegevens verstrekken ten behoeve van het lidmaatschap van de NGF. Het NGF heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Cookie-verklaring

Als u onze websites bezoekt, kunt u te maken krijgen met zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Op de websites van de Sallandsche worden cookies gebruikt om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eersttoestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies zijn, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening.

De Sallandsche gebruikt uitsluitend functionele cookies en Google Analytics en social media buttons. De verkregen informatie wordt van uw computer overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Bedrijven achter deze servers houden zich aan de Amerikaanse wetgeving op het gebied van privacy. De Sallandsche heeft er voor gezorgd dat verstuurde IP-adressen geanonimiseerd worden waardoor deze niet bij Google en de diverse Social Media bedrijven terecht komen.

Meestal kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Binnen de EU

De Sallandsche verstrekt  geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

De Sallandsche  verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Sallandsche bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De Sallandsche heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Sallandsche van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • De Sallandsche hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • De Sallandschepseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De Sallandsche maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De Sallandsche test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;
 • Medewerkers en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Sallandsche te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Sallandsche op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Sallandsche deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Sallandsche hebben ontvangen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Sallandsche. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Sallandsche raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Sallandsche past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. de Sallandsche raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Sallandsche er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Protocol camerabewaking en -toezicht

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het camerabewaking en -toezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bezoekers van het clubhuis en de omgeving van de Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’ (SGC).
Doel van het cameratoezicht
Het doel van cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van leden, bezoekers en werknemers van de SGC en werknemers van contractpartners met in achtneming van de regels voor privacy.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van SGC. Het bestuurslid met in zijn/haar portefeuille opstallen en gebouwen (in ons geval de penningmeester) heeft de eindverantwoordelijkheid voor het cameratoezicht. Het bestuur kan een ander dan voornoemd bestuurslid aanwijzen voor het dagelijks beheer over het cameratoezicht. Het bestuur heeft het dagelijks beheer overgedragen aan de heer Geo Ellenbroek (de beheerder).
 • De beheerder draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden indien nodig direct hersteld.
 • De beheerder draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 • De beheerder stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan.
 • De beheerder is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan de politie dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 4 en 5.
 • Het technisch beheer en onderhoud van het camerasysteem kan door de beheerder worden uitbesteed aan een derde, zijnde de leverancier en/of degene die het onderhoud pleegt.

Privacy van bezoekers

 • Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 • Het bestuur van de SGC kondigt middels stickers “videobewaking” aan dat er door haar beeldopnames worden gemaakt. Deze stickers zijn aangebracht rechts naast de toegangsdeur tot het clubhuis, op de deur van de shop en op de deuren van de beide stokkenloodsen.

Inzage in opgenomen beeldmateriaal

 • Gelet op de bescherming van de privacy gelden de restricties voor het inzagerecht.
 • In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij/zij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur.
 • Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van de SGC, waarbij het belang bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.
 • Het bestuur van de SGC beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen anders dan de politie.
 • Het bestuur van de SGC beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal.
 • Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van de beheerder en/of het bestuurslid. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de beheerder, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.
 • Personen die inzage in beeldmateriaal krijgen, tekenen een inzageverklaring.

Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 • Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen.
 • De beheerder en het bestuurslid beoordelen de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden anders dan de politie. Dit wordt door hen gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De persoon die het beeldmateriaal ontvangt tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.
 • Beeldmateriaal wordt in principe altijd aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering. De beheerder verstrekt het beeldmateriaal na overleg met het bestuur aan de politie.
 • De politiefunctionaris dient zich vooraf aan de beheerder te legitimeren.
 • De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.
 • Het beeldmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Het camerasysteem en beveiliging

 • Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale opnamerecorder. Aan deze recorder zijn zichtbare camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt op de sportaccommodatie en aan het clubhuis. Er worden geen opnames gemaakt in het clubhuis. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 • De recorders staan opgesteld in een voor publiek afgesloten ruimte die alleen toegankelijk is voor het bestuur, de beheerder, het secretariaat of personeel van het bedrijf welke in opdracht van de SGC het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.
 • De recorders overschrijven automatisch iedere 336 uur het beeldmateriaal.
 • Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van SGC om dit daadwerkelijk te doen. Dit zal in principe alleen plaatsvinden als er (vermeende) calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer beeldmateriaal wordt opgevraagd door derden.

Informatieverstrekking

Dit protocol stelt het bestuur van de SGC via de website ter beschikking aan een ieder die daarin geïnteresseerd is. 

Klachten

Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij het bestuur van de SGC. Het bestuur van de SGC zal deze verzoeken in alle redelijkheid bekijken.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Sallandsche wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:            Nathalie Hoogstad

E-mail:                              Secretaris@sallandsche.nl